Menu

Pasning "Towne & Country"

PASNING AF TOWNE & COUNTRY® TOWNE & COUNTRY® - Buskroser til krukker, terrasser, haver og landskabsbeplantning. Fladedækkende, moderat voksende og især velegnet til sammenhængende, regelmæssige plantninger med ensartet massevirkning. Alle sorter er sunde og fuldt hørdføre med en høj grad af frodighed. TOWNE & COUNTRY® stiller ingen særlige krav til jordbunden. Trives bedst og udvikler den største blomstring i fuld sol. - Naturlige TOWNE & COUNTRY® roser - Lave TOWNE & COUNTRY® roser - Mellemhøje TOWNE & EOUNTRY® roser - Høje TOWNE & COUNTRY® roser

Anvendelse - Kan plantes i store baljer / kummer. Selv under disse "kunstige" vækstforhold med begrænset jordvolumen viser roserne stor frodighed og rig blomstring. Der kræves dog vanding og korrekt næringstilførsel. - Kan anvendes i bede, i haver og i parker. Stiller ingen krav til jordbunden, dog bør vandlidende jord undgås. Udvikler den største frodighed og blomstring i fuld sol. - Kan anvendes som vejbeplantning i forbindelse med trafikanlæg. Skal beskyttes mod saltsprøjt og tilløb af saltforurenet smeltevand. - Kan indgå i busketter i ekstensivt plejende grønne områder. Etablerer sig hurtigt og er robuste over for ukrudt.

Plantemateriale. Planterne produceres som okulerede planter på multiflora grundstammer og som stiklingeformerede planter i 15-23 cm potter. I begge tilfælde etableres beplantningen hurtigt, når der er tale om en god kvalitetsplante.

Plantning Jorden skal være velkultiveret og afdrænet. Trives fint i lerjord, lerblandet sandjord, let sandjord og humusrig sandjord. Jorden skal være i almindelig velgødet stand, pH 6-7. Okulerede roser plantes 10 cm dybere end okulationsstedet. Så vil rosen i løbet af et par år stå på egen rod, hvorefter vildskud undgås. Grene klippes efter plantning ned til 25 cm. Stiklingeformerede roser plantes i samme dybde som jordoverfladen i containeren. Det anbefales en planteafstend på 50-60 cm (3-5 pr. m2).

Pleje - i etableringsfasen. Pleje i etableringsfasen strækker sig normalt over 2 til maksimalt 3 år. For beplantninger med Have- og Parkpræg bør hvert år udføres 8-12 gange manuel renholdelse. Der foretages hvert år i marts / april let vinterbeskæring (1/3 af tilvæksten) og vedligeholdelsesgødskning med NPK gødning 12-5-14, 8 kg / 100 m2. I juni/juli tilføres helårsgødning NPK 23-3-7, 1 kg / 100 m2. For beplantninger med Naturpræg bør foretages 1-3 gange manuel/maskinel renholdelse.

Pleje - i funktionsfasen Roserne kan i funktionsfasen for beplantninger med Have- og Parkpræg forventes at have en levetid på 18-25 år. Der bør udføres let vinterbeskæring (1(3 af tilvæksten) og vedligeholdelsesgødskning som i etableringsfasen. For beplantninger med Naturpræg kan levetiden forventes at være på 25-30 år. Beplantninger med Naturpræg bør tilbageskæres stærkt (2/3 af tilvæksten) hvert 3.-5. år i februar/marts og i samme år i marts/april gødes med NPK gødning 12-5-14, 8 kg / 100 m2.

Der vil ikke være behov for bekæmpelse af sygdomme og skadedyr, forudsat at vinterbeskæring og vedligeholdelsesgødskning er udført, pH skal være 6-7. Ved for høj pH forekommer tilbøjelighed til angreb af meldug. Der bør med mellemrum tages jordanalyser.

Alle sorterne i denne kollektion er hårdføre og resistente. Sorterne er det, der i fagsproget betegnes som "markresistente", dvs. Lette angreb kan forekomme af forskellige rosensygdomme under ugunstige vejrforhold, men plantens vækst og blomstring berøres kun ringe. Når mere gunstige vejrforhold indtræder, vil planterne selv kunne bekæmpe sygdommen - altså ingen sprøjtning.

Al beskæring kan udføres med en almindelig hækklipper eller i plejeniveau 3 med slagleklipper eller lignende.

Plejeniveauer og plejevejledning. TOWNE & COUNTRY® roser kan anvendes ved 3 forskellige plejeniveauer. For hvert plejeniveau anbefales nedenstående plejevejledning. Det bemærkes, at den angivne gødningsvejledning er en vedligeholdelsesgødskning. Det er forudsat, at jorden ved plantning er i en passende næringstilstand, dvs. pH 6-7, Pt (fosfortallet) 6-15 og Kt (kaliumtallet) 15-25. Evt. Korrektioner af næringsværdier foretages i løbet af det første halv vækstår.

Niveau 1 - Havepræg. Anvendes for beplantninger, som kræver høj plejeindsats, og hvor beplantningens udtryk har udpræget havekarakter. Ukrudtskontrol - Ukrudt må i vækstperioden 1/4-30/9 ikke blive mere end 2 uger gammelt. Der bør ikke anvendes kemisk ukrudtskontrol. I funktionsfasen kan anvendes jorddækning med flis m.v. Beskæring - Der udføres vinterbeskæring i februar/marts (1/3 af tilvæksten). I vækstperioden må ikke forekomme døde / knækkede grene. Afklippede grene fjernes. Gødskning - Der foretages vedligeholdelsesgødskning i marts/april med NPK gødning 12-5-14, 8 kg / 100 m2. Det anbefales at udtage standard jordanalyse hvert 5. år. Det bemærkes, at roser i baljer/kummer skal vandes ved nedbørsunderskud med min. 20 mm pr. Gang.

Niveau 2 - Parkpræg. Kræver mindre plejeindsats, og beplantningen vil fremstå med typisk park karakter. Ukrudtskontrol - Ukrudt må i vækstperioden 1/4-30/9 ikke blive mere end 1 måned gammelt. I funktionsfasen kan anvendes jorddækning med flis m.v. Beskæring - Der udføres vinterbeskæring i februar/marts (1/3 af tilvæksten). Afklippede grene fjernes. Gødskning - Der foretages vedligeholdelsesgødskning i marts/april med NPK gødning 12-5-114, 8 kg / 100 m2 og juni/juli med helårsgødskning NPK 23-3-7, 1 kg / 100 m2. Det anbefales at udtage standard jordanalyse hvert 5. år.

Niveau 3 - Naturpræg. Det laveste plejeniveau, kræver laveste plejeindsats, og beplantningen vil fremstå med naturkarakter. Ukrudtskontrol - Groft ukrudt må i vækstperioden 1/4-30/9 ikke blive mere end 3 måneder gammelt. I funktionsfasen kan anvendes jorddækning med flis m.v. Beskæring - Hvert 3.-5. år foretages i februar/marts stærk beskæring (2/3 af tilvæksten). Det afklippede materiale kan findeles og spredes i beplantningen. Gødskning - I forbindelse med beskæring foretages gødskning i marts/april med NPK gødning 12-5-14, 8 kg / 100 m2 og juni/juli med helårsgødskning NPK 23-3-7, 1 kg / 100 m2.

Søg på dette site

{{obj.ProdName}}®

Salgsnavn: {{obj.ProdTradeName}}®. Sortsnavn: {{obj.ProdSegment}}.

Luk ;